AB Kapsamında Hayvancılık Destekleri

IPARD PROJESİ
Avrupa Birliği Desteklemeleri

AB Kapsamında Hayvancılık Destekleri

Bu yazımızı Akıllı yatırımcılar Kazanıyor adlı yazımızla birleştirerek okuyunuz.. Çünkü aşağıda vereceğimiz bilgiler Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlarını kapsamaktadır..
Bu bölümde Et (Kanatlı eti ve kırmızı et) , Süt ve Yumurta Tavukçuluğunda sektörlerin desteklemeleri hakkında bilgi verilecektir.

Destek oranlarının Değişkenliği 

Destek oranı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ıdır.
Hibe desteği kararı alındığı tarihte başvuru sahibinin (sadece gerçek kişilerde) 40 yaşın altında olması durumunda
bu oran %65,
• Yatırım IPARD programında tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor olması durumunda bu oran %65,
• Hibe desteği kararı alındığı tarihte başvuru sahibi (sadece gerçek kişilerde) hem 40 yaşın altında hem de
yatırımın IPARD programında tanımlanan şekilde dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor olması durumunda bu oran
%70 olacaktır.
Atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için sadece ilgili harcamalara ilave bir %10 destek oranı verilebilecektir..
Görüldüğü üzere destekleme şartlarının oranları % 70 e kadar çıkabilmektedir.

Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri;

• Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 20.000 avro en fazla 1.000.000 avro,
• Broyler ve hindi sektörleri için en az 20.000 avro en fazla 500.000 avro,
• Kaz sektörü için en az 20.000 avro en fazla 250.000 avro olarak sınırlandırılmıştır. Başvuru sahibine ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

Uygun Harcamalar

Tüm sektörler için aşağıda sıralanan maddeler uygun harcamalardır:
• Taşınmaz malların yapımı ve iyileştirilmesi (devralma hariç),
• Yeni makine ve ekipman alımı,
• Çiftlik faaliyetleri için biyogaz ve güneş enerjisi tesisleri yatırımları. (Yenilenebilir enerji tesisinin kapasitesi, tarım
işletmesinin yatırım sonundaki enerji ihtiyacından fazla olamaz).

Her bir sektör için detaylar şöyledir:

Süt Sektörü

• Kapalı, açık ve yarı açık ahırların/ağılların inşası, genişletilmesi ve modernizasyonu,
• Süt sağım ve depolama odaları, depo binaları, makine garajları ile sınırlı olmak kaydıyla diğer tarımsal binaların inşası
ve/veya yenilenmesi,
• Silaj makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
• Sağım odası tesisatı, süt soğutma ve depolama ekipmanları ile çiftlik içi süt nakil ekipmanları,
• Kendi sağım sistemlerini temizlemek için su kullanan çiftlikler için, atık ve atık su işleme tesisleri harcamaları,
• Gübre muamele, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
• Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon),
• Sulama sistemleri,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere, özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, süt kaydı,genel çiftlik yönetimi).

Kırmızı Et Sektörü

• Ahırların/ağılların inşası/genişletilmesi/modernizasyonu,
• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
• Silaj işleme makinesi ve ekipmanı, çiftlikte hayvan yemi hazırlama, muamele, dağıtma ve depolama sistemleri,
• Gübre yönetimi, işleme ve depolamaya yönelik yatırımlar,
• Hayvanlara yönelik ekipman ve tesisler (örneğin tartma, dezenfeksiyon vb.),
• Motorlu taşıtın kendisi hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
• Sulama sistemleri,
• Sadece mera yönetimine yönelik çit ve kapılar,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan kaydı,genel çiftlik yönetimi).

Kanatlı ve Yumurta Sektörü

• Kanatlı kümesleri (broyler, yumurta tavuğu, kaz ve hindi) ve hayvan barınaklarının inşası, genişletilmesi ve
modernizasyonu,
• Depo binaları ve makine garajlarının inşası ve/veya yenilenmesi,
• Kanatlıların biyolojik güvenliğine yönelik kapı ve çitler (kuş gribine yönelik),
• 2007/43/EC sayılı Direktif altında belirtilen otomatik yemleme ve içme suyu, sulama, ısıtma ve havalandırma ekipmanı
ve enerji tasarrufu sağlayan ekipmanlar da dahil olmak üzere çevresel otomatik kontrol sistemleri,
• Gübre ve atık yönetimi, depolama ve işleme tesisi yatırımları,
• Tartma ve sağlık kontrolleri için spesifik ekipman,
• Motorlu araçlar hariç, hayvan refahı konusunda AB standartlarına uygun nakliye ekipmanları,
• Bilişim teknolojileri ve yazılım da dahil olmak üzere özel teknolojik ekipmanın satın alınması (sürü yönetimi, hayvan
kaydı, genel çiftlik yönetimi),
• Yumurta tavukları için kafes sistemleri,
• Araçlar hariç, yumurtaların toplanması, tasnifi, nakliyesi ve paketlenmesi için ekipman.

Peki bu desteklemelere Kimler Başvurabilir?

Bu tedbirin faydalanıcıları, kamu tüzel kişilikleri hariç, ulusal kanunlarca tanınmış, Çiftçi Kayıt Sistemi veya Hayvan Kayıt Sistemi’ne kayıtlı olan gerçek kişiler ve tüzel kişilerdir.
Başvuru sahibi gerçek kişi ise kendisi, tüzel kişi ise temsil ve ilzama yetkili kişi(ler) tarım ya da ilgili diğer uzmanlık alanında en az 3 yıl çalışma deneyimine sahip olmalıdır.
Tarımsal işletmeler yatırımın sonunda çevrenin korunması ve hayvan refahı konularındaki minimum ulusal gereklilikleri yerine getirmek zorundadırlar.
Desteklenen yatırımlar, yatırım döneminin sonunda, yatırımın kapsamı ile ilgili olan hayvan refahı ve çevrenin korunması konularındaki ilgili AB standartları ile uyumlu olmalıdır.
Süt
• En az 10, en fazla 120 süt ineği, veya
• En az 5, en fazla 50 süt veren manda, veya
• En az 50, en fazla 500 süt veren koyun, veya
• En az 50, en fazla 500 süt veren keçi.
Yumurta
• En az 20.000, en fazla 100.000 yumurta
tavuğu
Yumurta tavukçuluğuna başvurularda tesislerinde ve ekipmanlarında yenileme ihtiyacı bulunan veya işletmesini başka bir yere taşımak isteyen (aynı ilde olmak kaydı ile) mevcut tarımsal işletmeler destek için uygundur. Mevcut tarımsal işletmeler, kapasitelerini artırmadan, mevcut binalarını genişletmek için de başvuruda bulunabilirler.
Kırmızı Et
• En az 30, en fazla 250 sığır, veya
• En az 10, en fazla 50 manda, veya
• En az 100, en fazla 500 koyun, veya
• En az 100, en fazla 500 keçi.
Kanatlı Eti
• En az 5.000, en fazla 50.000 broyler, veya
• En az 1.000, en fazla 8.000 hindi,
• En az 350, en fazla 3.000 kaz
Daha detaylı bilgi edinmek için IPARD Programını inceleyiniz.
Online Başvuru Yapmak için Tıklayınız.
Kafanıza takılan soruları bizlere bildiriniz.
Değerlendirme: