Çiğ Süt Desteklemesi Tebliği


Çiğ Süt Desteklemesi

1 Şubat 2016 tarihinde ”ÇİĞ SÜTÜN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK DESTEKLEME UYGULAMA ESASLARI TEBLİĞİ” yayınlandı..Desteklenmelerden yararlanmak isteyen isteyen ihracatçı, süt tozu ihracatçısı ve süt ürünleri ihracatçısı firmalardan istenecek belgeler aşağıda belirtilmiştir:
a) Başvuru dilekçesi.
b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge (e-bildirge).
c) 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca Türkiye genelinde prim ve idari para cezası bulunmadığına veya tecil ve taksitlendirildiğine ya da yapılandırıldığına ve yapılandırmanın bozulmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumunun ilgili birimlerinden alınacak yazının aslı veya e-bildirgesi.
ç) Aslı görülmek suretiyle yetkili kişilerin imza sirküleri nüshası.
d) Çiğ Sütün Sözleşmeli Usulde Alım Satımına İlişkin Yönetmelik kapsamında yapılmış çiğ süt alımına dair sözleşme.
e) Destekleme kapsamında süt tozu veya diğer süt ürünleri üretimi için gerekli olan çiğ sütün alımında, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununa uygun olarak düzenlenen, süt miktarının litre olarak belirtildiği müstahsil makbuzları/faturaların aslı veya vergi dairesi müdürlüğü ya da mal müdürlüğü onaylı dip koçanı fotokopisi. Belge, e-fatura ise; www.efatura.gov.tr internet adresinde bulunan e-fatura görüntüleyici ile açılarak, mali mühür bulunup bulunmadığı ve alınan e-fatura çıktısı ile uyumlu olup olmadığı kontrol edilerek il müdürlüğünce onaylanmış çıktısı.

(2) Desteklemelerden yararlanmak isteyen ihracatçılardan birinci fıkrada istenen belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Ek-1’de yer alan üretim taahhütnamesi.
b) Tahsisat belgesi.
c) İşletme kayıt belgesi.
ç) Süt tozu üreten/ürettirenlerce ton olarak düzenlenmiş ve il müdürlüğü tarafından üzerine “Çiğ Sütün Değerlendirilmesine Yönelik Destekleme Uygulamasından yararlandırılmıştır.” kaşesi basılmış satış faturasının aslı veya sureti.

(3) Desteklemelerden yararlanmak isteyen süt tozu ihracatçılarından birinci fıkrada istenen belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Bakanlıkça verilen ihracat ön izin belgesi.
b) İhracat ön izin belgesi alındıktan sonra Bakanlıkça belirlenen süre içerisinde ihracatın gerçekleştiğini gösteren belge.
c) Analiz raporu.

(4) Desteklemelerden yararlanmak isteyen süt ürünleri ihracatçılarından birinci fıkrada istenen belgelere ek olarak istenecek belgeler şunlardır:

a) Ek-1’de yer alan üretim taahhütnamesi.
b) Tahsisat belgesi.
c) Gıda İşletmelerinin Kayıt ve Onay İşlemlerine Dair Yönetmeliğe uygunluk belgesi.
ç) Alım yaptığı çiğ süte ait Ek-5’de yer alan destekleme ödemesinin yapılacağı üretici veya üretici örgütü listesi.
Ödemeler T.C. Ziraat Bankası A.Ş. aracılığı ile yapılacaktır..
Değerlendirme: